fbpx

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PREMIUM

Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας INTER PARTNER ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς και Ειδικούς Όρους

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) με ΑΦΜ 098035090, καλούμενη στο εξής «η Εταιρία» β) " Ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης " το πρόσωπο που συνάπτει με την Εταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης,. γ) " Bικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήματος, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος, , υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση γ) " Ασφαλισμένο όχημα» " το όχημα το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αντικαταστήσει το όχημά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισμένο όχημα, στο εξής, το νέο όχημα, με την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόμενους για τους οριζόμενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού συνέπεια βλάβης ή ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος με την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο όχημα υπέστη τη βλάβη ή το ατύχημα μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης και παραμένουν ισχύουσες μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο.

ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ’ αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ

Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η ασφαλιστική περίοδος έχει ετήσια διάρκεια (12 μήνες). Σε περίπτωση μονομερούς, εκ του ασφαλισμένου, διακοπής του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα με εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώματος εναντίωσης (άρθρο 10)

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Εταιρία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζημίωσης από αυτήν στα δικαιώματα και τις πράξεις του ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2.3 Ο ασφαλισμένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση σχετικά με την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισμένου οχήματος στην Εταιρία. 2.4

2.5

ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος συμβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται στην δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

α) Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Νόμου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συμπληρώνοντας το έντυπο υπόδειγμα Α " Bήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή. β) Εάν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόμου 2496/97 ο ασφαλισμένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση B του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας το υπόδειγμα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συμβαλλόμενο ή η άσκηση δικαιωμάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζομένων συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Οι οικονομικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο μετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εντός 30 ημερών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχημα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, μέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήματα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό με μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα, και μοτοσικλέτες με μηχανή κυβισμού 50 cc και άνω.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισμένο όχημα, ο ιδιοκτήτης του και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που μεταφέρονται τυχαία και μεταβιβάστηκαν μετά από auto-stop και έχουν την μόνιμη κατοικία τους ή διαμονή τους στην Ελλάδα.

ΒΛΑΒΗ

Θεωρείται όταν το όχημα δεν μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζημιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή μηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του.

ΑΤΥΧΗΜΑ

Κάθε απρόοπτο μη ηθελημένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που αφορά το όχημα του ασφαλισμένου και το οποίο εμποδίζει τη χρήση του

ΖΗΜΙΑ

Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόμενο περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της Εταιρίας.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύμα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία μιας σοβαρής σωματικής προσβολής του ασφαλισμένου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο τόπος σύμφωνα με την διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του ασφαλισμένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός της Ελληνικής επικράτειας.

ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθμού, ο / η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων των εξ υιοθεσίας ή νομιμοποιήσεως και αναγνωρίσεως κατιόντων και ετεροθαλών αδελφών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Νοσηλευτική δομή προσαρμοσμένη σε κάθε ειδική περίπτωση νόμιμα λειτουργούσα και οριζόμενη από τον ρυθμιστή ιατρό της Εταιρίας και τον θεράποντα ιατρό.

MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, με την επωνυμία “UNION ROAD ASSISTANCE OBΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, με έδρα στον Αγιο Bημήτριο Αττικής (Τζαβέλα 11 ), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόμου 3651/2008 και έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟBΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤfΝ Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχημάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόμου 36/51/2008 και έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”,

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤfΣΗΣ

Οι Σταθμοί Παραμονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος.

Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, και των Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ

Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της απαιτείται το ασφαλισμένο όχημα να μην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχημα, να κινείται με ασφάλεια και να παραμένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του ασφαλισμένου. Το ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει

ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η αναφερόμενη κάλυψη, του άρθρου 1, ισχύει και παρέχεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι αναφερόμενες καλύψεις, του άρθρου 2 ισχύουν και παρέχονται μόνο στην Ελλάδα.

Οι αναφερόμενες καλύψεις των άρθρων 4, 6, 7 και 8 ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα, για περιστατικά που επέρχονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων του τόπου μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, και στο εξωτερικό.

Οι αναφερόμενες καλύψεις, των άρθρων 3, 9 και 10 ισχύουν και παρέχονται μόνο στο εξωτερικό.

Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται , εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισμένος μέσω της συμφωνίας αμοιβαιότητας της Εταιρίας με την έδρα της, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρία θα μεσολαβήσει μεταξύ του ασφαλισμένου και της έδρας της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του.

ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝBΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, BΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝBΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛfΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡfΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝBΙΑ, Π.Γ.B.Μ.

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte 1 1050 BRUSSELS 0032 2 50 04 00

2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εντός των συντομότερων προθεσμιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ’ αυτού και στη θέση του :

2.1 να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία. 2.2 να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνομα του ιδιοκτήτη, οδηγού , τον τόπο κατοικίας του , τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου (όπως, αριθμό κυκλοφορίας, μοντέλο, χρώμα), τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήματος, έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η Εταιρία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και μάλιστα όσον αφορά στη χρήση μέσων της Εταιρίας. ο ασφαλισμένος ή τα άτομα που ενεργούν άντ’ αυτού οφείλουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήμιες επιδράσεις από το ατύχημα από την στιγμή του συμβάντος.

ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 1 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η Εταιρία σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι δυνατή. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήματος .

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισμένο όχημα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυμουλκείται ή θα φορτώνεται αμέσως και θα μεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της.

Άρθρο 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ’ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις :

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Α1. Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συμβάντος επιλογής του ασφαλισμένου, εντός του Νομού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζημιάς.

Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω έλλειψης καυσίμων η Εταιρία αναλαμβάνει την μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων. Εκεί σταματά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης.

Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, εκτός των ορίων του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, που αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχημά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαμβάνονται :

-τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι

τρεις (3) διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ ανά άτομο τη νύκτα με μέγιστο ποσό τα διακόσια

εβδομήντα ευρώ (270) συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζημία δεν μπορεί να επισκευαστεί αυθημερόν,

Η’ (εναλλακτικά)

Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Β1. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου : -είτε στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, στο σημείο εκκίνησης, σύμφωνα με την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. -είτε στον τόπο αρχικού προορισμού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι.

Β2. Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαμβάνονται : -τα έξοδα μεταφοράς των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής μεταφοράς του οχήματος που επέλεξε ο ασφαλισμένος,(τόπος κατοικίας ή τόπος προορισμού) με ανώτατο κόστος ανά άτομο το ποσό των σαράντα ευρώ (€40), μόνο εφόσον το όχημα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νομού μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου.

Β3 Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β) παρέχονται κατ’επιλογήν. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του ασφαλισμένου. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου , τα μέσα αυτού ή τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζημιάς.

Β4 Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη, άμμο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου η πρόσβαση των οχημάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχημα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυμουλκό ερπυστριοφόρο όχημα κ.α. για την ανέλκυσή του , η Εταιρία αναλαμβάνει το ανώτατο κόστος των τετρακοσίων ευρώ (€400) ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευμένων μέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η ευθύνη επιλογής του μέσου και οι ενδεχόμενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαμβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο.

Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος σε μια από τις χώρες του εξωτερικού ,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος , και εφόσον η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις :

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Α1. Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συμβάντος επιλογής του ασφαλισμένου, προς αποκατάσταση της ζημιάς.

Α2. Σε περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί αυθημερόν αναλαμβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (€150) ανά άτομο τη νύκτα με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (€800) συνολικά ανά περιστατικό.

Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ Β1. Σε περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, η Εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια.

Β2. Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαμβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι με ανώτατο κόστος ανά άτομο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

Άρθρο 4 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

4.1 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κλειδώσει τα κλειδιά του στο εσωτερικό του οχήματός του ή σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών αυτού, η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαμβάνει να αποστείλει το δεύτερο διαθέσιμο εκ μέρους του σετ κλειδιών, εκεί όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος ή εναλλακτικά, αναλαμβάνει την μεταφορά του οχήματος, εφόσον η διαδικασία μεταφοράς δεν εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιών και κατόπιν υπογραφής εκ μέρους του ασφαλισμένου υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της ευθύνης, σε οιαδήποτε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στο όχημα, σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου, εντός των ορίων του τόπου μόνιμης κατοικίας του, το αργότερο εντός τριών ημερών. 4.2 Οι παροχές του άρθρου 2 που αφορούν στα άτομα όπως έξοδα διανυκτέρευσης και επιστροφή στον τόπο κατοικίας δεν παρέχονται στην περίπτωση αυτή. Άρθρο 5 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του – ασφαλισμένου δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της Εταιρίας προς τον ασφαλισμένο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει νέα μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήματος δημοσίας χρήσεως, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα μεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου -δικαιούχου κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού, η Εταιρία αναλαμβάνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς του ανάλογα, με την κατάσταση της υγείας του, από την νοσηλευτική μονάδα του τόπου συμβάντος προς την πλησιέστερη καταλληλότερη, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, νοσηλευτική μονάδα.

Άρθρο 7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ.

Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου, αναλαμβάνει μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα του τόπου συμβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισμού του ασφαλισμένου, προς μία νοσηλευτική μονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Ελλάδα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6 & 7

1.Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτημένος της Εταιρίας μπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και μαζί με τον θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας παροχής της υγειονομικής μεταφοράς.

5)

2.Πλην της περίπτωσης αποδεδειγμένης αδυναμίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή με την Εταιρία το αργότερο εντός τριών ημερών μετά το ιατρικό συμβάν το οποίο ενδεχομένως να απαιτεί επαναπατρισμό.

3.Σε όλες τις περιπτώσεις, των άρθρων 6 & 7 η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Εταιρία και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η μεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραμμής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχημα, ταξί ή άλλο πρόσφορο μέσο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 & 7

Bεν καλύπτονται:

1. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που μπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστημα. 2. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες μία μεταφορά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μείζονα κίνδυνο. Άρθρο 8 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Η Εταιρία, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, νοσηλευτεί για διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ( 5 ) συνεχών ημερών, θέτει στην διάθεση ενός μέλους της οικογένειας του ή ενός στενού συγγενούς, ένα εισιτήριο με επιστροφή για να τον επισκεφθεί. Αναλαμβάνονται επίσης τα ημερήσια έξοδα παραμονής του μέχρι του ποσού των εβδομήντα πέντε (75) Ευρώ και μέχρι πέντε (5) ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 9 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4.000 EΥΡΩ

Η Εταιρία αναλαμβάνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, τα ενδεχόμενα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισμένου προκειμένου να αποφευχθεί η φυλάκισή του, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων Eυρώ. (€4.000)

Άρθρο 10 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 4.000 EΥΡΩ

Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος αναλαμβάνει την καταβολή εγγύησης για την αποφυλάκιση του ασφαλισμένου μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων Eυρώ (€4.000). Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το καταβληθέν ποσό της εγγύησης εντός τριών μηνών.

IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 11 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ

11.1 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισμένης ζημιάς , ο ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άμεση επαφή με το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα προς αναγγελία της ζημίας. Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον ασφαλισμένο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, μέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαμβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου η Εταιρία , δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισμένο μέσω του Bικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή , η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, μόνο εφόσον αυτή έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισμένο. Τέτοιες καταβολές αποζημιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την στιγμή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωμή αποζημίωσης ή από την στιγμή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζημιώσει. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζημίωσης πριν την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία . Σε περίπτωση μερικής αποζημίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουμένως σημειωθεί στα έγγραφα η ημερομηνία πληρωμής και το ποσό που καταβλήθηκε. Κάθε αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόμισμα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ημέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισμένο και όχι κατά την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από την Εταιρία, με βάση την τιμή αγοράς ξένων χαρτονομισμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τον διακανονισμό της ζημιάς, καμία μεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται. 11.2 Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηματικά όρια κάλυψης, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1) Οι καλύψεις ταξιδιωτικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των ενενήντα 90 συνεχών ημερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζημιές ατυχήματα:

α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισμένος διατηρεί δεύτερη μόνιμη κατοικία, ή και, β) είναι φοιτητής ή εργαζόμενος με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισμού, διάρκειας μεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερών, γ) ατόμων μη έχοντα μόνιμη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος.

2) Επί πλέον δεν καλύπτονται ατυχήματα, και εν γένει ζημιές συνέπεια :

α) Πολέμων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ημεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεμο είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τρομοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών.

β) Αυτοτραυματισμών εκ προθέσεως, συμμετοχής του ασφαλισμένου σε εγκληματικές πράξεις.

γ) Συμμετοχής του ασφαλισμένου σε στοιχήματα, ή επιδείξεις ή αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα.

δ) Συμμετοχής σε επαγγελματικούς αθλητικούς αγώνες ή σε προετοιμασία αγώνων, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, ασφαλισμένων που είναι εγγεγραμμένοι σε αθλητικές ομοσπονδίες / συλλόγους. ε) Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μέθης ή χρόνιου αλκοολισμού.

στ) Αμέσως ή εμμέσως προξενηθείσες ή αποδιδόμενες ή προερχόμενες εξ’ ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ μόλυνσης λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή άλλα πυρηνικά αντικείμενα.

ζ) Ψυχολογικών, ψυχιατρικών ασθενειών, διανοητικών, ψυχικών, νευροφυτικών διαταραχών και επιληπτικών κρίσεων που συντέλεσαν στην επέλευση του τροχαίου ατυχήματος. η) Ατυχήματος που η επέλευσή του συμβαίνει κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.

3) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ημερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί μόνο η παροχή οδικής βοήθειας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα η μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συμβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος, με μέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) φορές ετησίως. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου.

4) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά τον νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος.

β. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του. Bιευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος εξαιτίας ατυχήματος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το όχημα είχε κλαπεί, εφ’ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές.

γ. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.

δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος προκάλεσε τη ζημιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση.

ε. Εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζημιά.

στ. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια προς τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, στάσεις ή απεργειών, που πραγματοποιούνται με πρόθεση την παρεμπόδιση ή την παρεμβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής

ζ. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου.

η. Όταν το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγμένα επικίνδυνο τρόπο.

θ. Για ζημιές από σεισμούς και γενικά από φυσικά φαινόμενα, που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, εφ’ όσον ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης.

κ. Για ζημιές που προκαλούνται στα μεταφερόμενα πράγματα καθώς και για κάθε αποθετική ζημιά.

λ. Σε περίπτωση συνεπειών από την συμμετοχή του ασφαλισμένου σε στοιχήματα (επίσημα ή όχι) κάθε φύσεως.

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας:

α) Παραβίαση κλειδαριάς.

β) Ενοικιαζόμενα οχήματα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυμούλκα και ρυμουλκούμενα οχήματα.

γ) Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει ουδεμία ευθύνη πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση μεταφοράς ασυνόδευτου οχήματος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασμό του.

δ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το 70 Ω της εμπορικής αξίας παρόμοιου οχήματος ιδίας μάρκας, μοντέλου, κυβισμού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα η επισκευή του οχήματος να κρίνεται ασύμφορη σύμφωνα με την έκθεση της επίσημης αντιπροσωπείας της μάρκας του οχήματος ή τον διορισθέντα πραγματογνώμονα.

ε) Για ζημιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθμό μετακινούμενων ατόμων, βάρος αντικειμένων που μπορεί να μεταφέρονται ή ο τρόπος με τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήματος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζημιά.

ζ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς επίσης και αν οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κλπ.).

η) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να μετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειμένου να ελευθερωθεί το όχημα του ασφαλισμένου.

θ) Εάν στο διάστημα αναμονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισμένος εγκαταλείψει το όχημά του η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων από το όχημά του.

ι) Εάν το ασφαλισμένο όχημα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, μακρινών φώτων μεμονωμένα, φώτων πορείας μεμονωμένα, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας.

κ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες.

λ) Εάν το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να μεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σημείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται μεταφορά με Ferry Boat ή πλοίο , η Εταιρία οφείλει να το εξυπηρετήσει όμως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισμένο.

μ) Εάν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται μέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη ή άμμο μετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυμούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχημα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυμουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριμένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση,

Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί μέσω εξειδικευμένων οχημάτων, πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία , των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισμένο όχημα ζημιές, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη καταβολής αποζημίωσης.

ν) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο σταθμό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυμονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισμένο όχημα όσο και για το όχημα της οδικής βοήθειας.

ξ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εμποδίζει το όχημα να κινηθεί ασφαλώς μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.

o) Εξαιρούνται της μεταφοράς οχήματα τα οποία έχουν υποστεί μετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή μετά την αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αμορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σημείου του οχήματος με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή ή να εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιών η μεταφορά αυτών.

π) Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισμένο όχημα το οποίο κινείται εκτός δημοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών.